Hakkımızda

Ekonometri Bölümü, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin yedinci bölümü olarak 2009’da kuruldu. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında lisans programına öğrenci alınmıştır. Ekonometri ana bilim dalında yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır.

Bölümün Hakkında

Ekonometri, kelime anlamı olarak iktisadi ölçüm demektir. Ekonometrist, iktisadi olguları açıklamaya yönelik, istatistiksel ve kantitatif tekniklerin geliştirilmesi ve uygulaması ile ilgilenir. İktisat, İstatistik ve Matematik bilimlerinin bir birleşeni olarak değerlendirilen ekonometri, başlangıç yıllarında iktisat biliminin bir alt disiplini olarak algılanmıştır. Ancak son dönemlerde ekonometrik teorideki hızlı gelişime paralele olarak ekonometrinin iktisat biliminden bağımsız bir bilim dalı olduğu görüşü genel kabul görmüştür. Ekonometri bölümünün temel amacı, nicel analiz teknikleri kullanarak varolan ekonomik sorunları analiz etme ve çözümleme yeteneğine sahip olan elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca gerek bünyesindeki anabilim dallarının benzerliği gerekse de Ekonometrik yöntemlerin başta sosyal bilimler olmak üzere fen ve sağlık bilimlerinin değişik alanlarında uygulanabilirliliği açısından düşünüldüğünde, Ekonometri Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açısından fakültenin bölümleri arasında ortak bir bağ oluşturmakta ve ayrıca ortak yönleri nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile diğer bir çok fakülte arasında bir köprü oluşturmaktadır.

Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler

Ekonometri bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ekonometri bölümü genel olarak iktisat bölümlerinde verilen dersleri kapsamakla birlikte, günümüz ihtiyaçlarına uygun, sayısal analiz yeteneğine sahip, bağımsız araştırma yapabilme ve problem çözme yetenekleri ile donatılmış mezunlar verebilmek amacıyla bu derslerin ötesinde bilgisayar, matematik ve istatistik gibi derslerin daha yoğun olarak verildiği bir program içerir. Okutulan derslerin gayesi öğrencilere genel bir bilgi kazandırmak, çözümleme ve yaratıcılık gücünü geliştirmektir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Üniversitelerin ekonometri bölümlerinden mezun olanlarına Ekonometrist unvanı verilir. Ekonometri Bölümü mezunları özellikle matematik, istatistik ve ekonometri gibi sayısal alanda kazandıkları bilgi ve becerilerin yanı sıra, ekonomi, maliye, kamu yönetimi, işletme ve bazı hukuk derslerini almalarından dolayı, donanım açısından gerek kişinin çalıştığı kurum ve işletmelerin kendi ihtiyaçları ve gerekse toplumsal alanda hizmet veren kurumlarca yapılan ekonomik ve sosyal içerikli çalışmalarda kullanımı gereken her türlü sayısal analizleri yapabilmektedirler. Bu nedenle, diğer iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının da istihdam edildikleri tüm kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir. Buna ek olarak, sayısal değerlendirme tekniklerine ve düşünme yeteneğine sahip ekonometri bölümü mezunları, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşları ile sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir. Ayrıca KPSS-3 puan türündeki kamu kadrolarında da (B-tipi kadrolarda) çalışabilmektedirler.

Yönetim
Bölüm Başkanı
 Doç. Dr. Emre İPEKÇİ ÇETİN tel: 310 6405
Bölüm Başkan Yardımcısı
 Doç. Dr. Mehmet MERT tel: 310 1894
Bölüm Sekreteri
 Emine AKTÜRK tel: 310 1832

Bölümün resmi facebook adresi: https://www.facebook.com/groups/auekonometri/

Misyon

"Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır."

Vizyon

"Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır."

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / ANTALYA
Tel: 0 242 310 1832
Tel: 0 242 310 1833