Hakkımızda

Ekonometri Bölümü, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin yedinci bölümü olarak 2009’da kuruldu. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında lisans programına öğrenci alınmıştır. Ekonometri ana bilim dalında yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır.

Bölüm Hakkında

Ekonometri, kelime anlamı olarak iktisadi ölçüm demektir. Ekonometrist, iktisadi olguları açıklamaya yönelik, istatistiksel ve kantitatif tekniklerin geliştirilmesi ve uygulaması ile ilgilenir. İktisat, İstatistik ve Matematik bilimlerinin bir birleşeni olarak değerlendirilen ekonometri, başlangıç yıllarında iktisat biliminin bir alt disiplini olarak algılanmıştır. Ancak son dönemlerde ekonometrik teorideki hızlı gelişime paralele olarak ekonometrinin iktisat biliminden bağımsız bir bilim dalı olduğu görüşü genel kabul görmüştür. Ekonometri bölümünün temel amacı, nicel analiz teknikleri kullanarak varolan ekonomik sorunları analiz etme ve çözümleme yeteneğine sahip olan elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca gerek bünyesindeki anabilim dallarının benzerliği gerekse de Ekonometrik yöntemlerin başta sosyal bilimler olmak üzere fen ve sağlık bilimlerinin değişik alanlarında uygulanabilirliliği açısından düşünüldüğünde, Ekonometri Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açısından fakültenin bölümleri arasında ortak bir bağ oluşturmakta ve ayrıca ortak yönleri nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile diğer bir çok fakülte arasında bir köprü oluşturmaktadır.

Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler

Ekonometri bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ekonometri bölümü genel olarak iktisat bölümlerinde verilen dersleri kapsamakla birlikte, günümüz ihtiyaçlarına uygun, sayısal analiz yeteneğine sahip, bağımsız araştırma yapabilme ve problem çözme yetenekleri ile donatılmış mezunlar verebilmek amacıyla bu derslerin ötesinde bilgisayar, matematik ve istatistik gibi derslerin daha yoğun olarak verildiği bir program içerir. Okutulan derslerin gayesi öğrencilere genel bir bilgi kazandırmak, çözümleme ve yaratıcılık gücünü geliştirmektir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Üniversitelerin ekonometri bölümlerinden mezun olanlarına Ekonometrist unvanı verilir. Ekonometri Bölümü mezunları özellikle matematik, istatistik ve ekonometri gibi sayısal alanda kazandıkları bilgi ve becerilerin yanı sıra, ekonomi, maliye, kamu yönetimi, işletme ve bazı hukuk derslerini almalarından dolayı, donanım açısından gerek kişinin çalıştığı kurum ve işletmelerin kendi ihtiyaçları ve gerekse toplumsal alanda hizmet veren kurumlarca yapılan ekonomik ve sosyal içerikli çalışmalarda kullanımı gereken her türlü sayısal analizleri yapabilmektedirler. Bu nedenle, diğer iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının da istihdam edildikleri tüm kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir. Buna ek olarak, sayısal değerlendirme tekniklerine ve düşünme yeteneğine sahip ekonometri bölümü mezunları, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşları ile sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir. Ayrıca KPSS-3 puan türündeki kamu kadrolarında da (B-tipi kadrolarda) çalışabilmektedirler.

Program Çıktıları

1. Alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

2. Alanında edindiği ileri düzey bilgilerle verileri analiz eder, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.

3. Alanı ile ilgili bir çalışmayı, projeyi bağımsız olarak yürütebilir ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.

4. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.

5. Alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.

6. Alanı ile ilgili sorunlara karşı çözüm önerilerini nicel ve nitel veri analizleri ile destekleyerek herkesle paylaşabilir.

7. Yaşadığı sosyal çevrede proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.

8. En az bir yabancı dili sözlü ve yazılı iletişimde Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanabilir.

9. Alanıyla ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile kullanır.

10. Alanı ile ilgili veri analizi sürecinde bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Eklenme tarihi :5.10.2022 11:29:52
Son güncelleme : 14.09.2023 12:21:01